ตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษา ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 255610364023_641829689226402_1064127183645864443_n 10390427_641829685893069_836667132811315079_n

About