ภาพบรรยากาศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการแก่สังคมให้ องค์กรสตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ งานบริการวิชาการแก่สังคมให้ องค์กรสตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ  วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559  ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลนครสมุทรปราการ ที่มาของภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ Tweet Pin It

ภาพบรรยากาศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ งานบริการวิชาการแก่สังคมให้ องค์กรสตรี เทศบาลนครสมุทรปราการ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 

ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลนครสมุทรปราการ

ที่มาของภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ

About fs_admin

fs_admin