COOP – FSI Lecturer Download

COOP – FSI Lecturer Download

เอกสารดาวโหลดสหกิจศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

สำหรับอาจารย์นิเทศ – ฝึกงาน 200 ชั่วโมง

 1. บันทึกข้อความ – ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์นิเทศฝึกงาน  ออ. ปี 2561
 2. ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ปี 2561 (ที่อยู่สถานประกอบการ- ล่าสุด)
 3. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน และแบบบันทึกการนิเทศฝึกงาน (Word)
 4. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานฝึกงาน (ตัวอย่าง)
 5. แบบประเมินรายงานนักศึกษาฝึกงาน ออ.

สำหรับอาจารย์นิเทศ – สหกิจศึกษา

 1. บันทึกข้อความ – ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์นิเทศปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ออ. ปี 2562
 2. ตารางนิเทศ และแผนการออกนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปี 2562 (ที่อยู่สถานประกอบการ- ล่าสุด)
 3. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Word)
 4. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ตัวอย่าง)
 5. แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ออ. 

รายงานกิจกรรมพี่สอนน้อง สาขา ออ. และสรุปผลการฝึกงาน 

 1. ปี 2561

รายงานกิจกรรมพี่สอนน้อง สาขา ออ. และสรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา

 1. ปี 2561
 2. ปี 2560

About the Author

fs_admin