Practice 8 Weeks & Coop – FSI Student Download

สำหรับนักศึกษา – ฝึกงาน 8 สัปดาห์

 1. ใบตอบรับ – ฝึกงาน 8 สัปดาห์
 2. ตารางอาจารย์นิเทศฝึกงาน สาขา ออ.  ปี 2562
 3. แบบบันทึกปฏิบัติงานประจำวัน (Word)
 4. การเขียนรายงานการฝึกงาน (ตัวอย่าง)
 5. แบบฟอร์มรายงานการฝึกงานวิชาชีพ (Word)
 6. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงานวิชาชีพ ของรุ่นพี่ ออ.
 7. แบบประเมินการฝึกงานวิชาชีพ 8 สัปดาห์ (ให้สถานประกอบการประเมิน)
 8. แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานวิชาชีพ

สำหรับนักศึกษา – สหกิจศึกษา

 1. ใบตอบรับ – สหกิจศึกษา
 2. ตารางอาจารย์นิเทศปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขา ออ. ปี 2562
 3. แบบบันทึกปฏิบัติงานประจำวัน (Word)
 4. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ตัวอย่าง)
 5. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Word)
 6. ตัวอย่าง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจ ของรุ่นพี่ ออ.
 7. แบบประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ให้สถานประกอบการประเมิน)
 8. แบบประเมินรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา

About the Author

fs_admin