KM-FSI

KM สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

Good Practice

ประจำปี 2561

@Good Practice งานจัดการความรู้ ทคศ.- การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ประจำปี 2560

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อ.นฤศร มังกรศิลา

 

ประจำปี 2559

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนสำหรับ E-learning ในศตวรรษที่ 21 อ.นฤศร มังกรศิลา

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และบทความ KM – แนวปฏิบัติที่ดี ภูมิปัญญาอาหารไทยพื้นบ้านกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

 

ประจำปี 2558

@ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – อาหารไทยออนไลน์ : คลิกเดียว…เกี่ยวประสบการณ์ทั่วโลก ผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

 

 

 

About the Author

fs_admin