ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์

Assistant Professor Kamolbhibhat  Chanasith  

12498745_1138088859559406_676561746_n

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์                     

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยุธยา

แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141     

E-mail : kamonbhibhat.c@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่สำเร็จ

ปริญญาเอก

ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

ปริญญาโท คศ.ม

(คหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

2553

ปริญญาตรี คศ.บ

(สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

2550

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  อาหารไทย  ขนมไทย  การแปรรูปอาหาร

 

ประวัติการทำงาน
   อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์  กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  เชฟอาหารไทย ร้านอาหารกันเอง 2 จังหวัดภูเก็ต
รางวัล
 N/A

 

ประกาศนียบัตร
Certified of Intensive English Language 2013 ประเทศสิงคโปร์
Certified of leiths complete cookery course 2015 at leiths school of food and wine ประเทศสหราชอาณาจักร
Certificate Thailand Professional Qualification Institute
Training Program in English Communication at Nanyang Polytechnic
Certificate Professional Program for coffee Shop and restaurant Owners
Certificate Latte Art
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูยน์ห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

งานวิจัย :
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสับปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
  Kamolbhibhat Chanasith, Prachya Paemongkol and Santidhorn Pooripakdee.  2017.  Product Development of Karanda Fruit (Carissa Carandas Linn.): Sorbets and Yogurt Ice-Cream.  Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(18): 4687-4692.
  Kamolbhibhat chanasith, Prachya Paemongkol and Santidhorn Pooripakdee.  2017.  Product Development Karanda Fruit (Carissa carandas Linn.) Sorbets and Yogurt Ice-Cream.  Oral Presentation.  8th international conference on implication of research in Business Economics, Management Social and Humanities (IRBEMSH), 2(5), 112-117.
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  ปรัชญา แพมงคล และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, 63-71.
  ระดับชาติ
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และบุษยมาลี  ถนนทิพย์.  2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิโดยการใช้กาก  ถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลา.  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 94-98 .
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  ปรัชญา แพมงคล และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่พาสเจอไรซ์พร้อมดื่มเสริมใยอาหาร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 99-107.
  เขมสรณ์ บัวลี สิรัชชา จงโพธิธรรม และกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์2560.  ชาจากใบยอดอ่อนมะม่วงหาวมะนาวโห่เสริมใบหญ้าหวาน.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5.
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  ประสพชัย พสุนนท์ และธีระวัฒน์ จันทึก2561.  การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี.  12 (27): 56-69.
  กนกพร กระจ่างแสง  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  และธีระวัฒน์ จันทึก2561.  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นของวัยรุ่นตอนกลาง.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี.  12 (27): 98-110.
  เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์.  2560.  จริยธรรมในการตัดสินใจกับการพัฒนาองค์การ.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี.  12 (26): 142-155.
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์  ปรัชญา แพมงคล และณนนท์ แดงสังวาลย์.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้.  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. 323-324.

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์.  2559.  ขนมไทยจากไข่.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์.  2559.  เอกสารประกอบการสอนวิชอาหารไทย (Thai Cuisine) 07-312-103.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.  ม.ป.ป..  ตำรับอาหารครัวโชติเวช : ครัวไทย ครัวโชติเวช.  กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (แต่งร่วม)
  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.  2559.  ตำรับอาหารไทยมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (แต่งร่วม)

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
   N/A

 

งานบริการสังคม
วิทยากร
ในประเทศ
วิทยากรการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วิทยากรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยากรการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยากรสาธิตและบรรยาย วิชาอาหารไทย หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 40 ชั่วโมง รุ่น 1/2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ต่างประเทศ
วิทยากรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในเทศกาลไทย  ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
วิทยากรร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารไทยภาคฤดูหนาว ณ ลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยากรสอนและสาธิตการประกอบอาหารไทยและแกะสลักผักผลไม้ให้กับคณะฑูลและคู่สมรส ตลอดจนชาวแคนาดาแลชาวไทย และร่วมเทศกาลอาหาร ในงาน EAT! Vancouver 2014 นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
วิทยากรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในเทศกาลไทยในงาน THAI FESTIVAL IN NEPAL 2013 ประเทศเนปาล
วิทยากรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในเทศกาลไทยในงาน WORLD ECONOMIC FORUM 2010 ณ โรงแรมแชงการีลา ประเทศอินโดนิเซีย
วิทยากรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในเทศกาลไทยในงาน THAI CULTURAL FAIR IN GERMANY 2007 ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
วิทยากรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในเทศกาลไทยในงาน THAI CULTURAL FAIR IN GERMANY 2006 ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
คณะกรรมการตัดสิน
กรรมการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 ระดับประเทศ
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะฝีมือการชงเครื่องดื่มโบราณ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 46 กรมราชทัณฑ์
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มผสม ในงานการแข่งทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการตัดสินการแข่งขันอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี
กรรมการและเลขานุการการตัดสิน การประดิษฐ์งานใยตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1 – ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักศเรียนระดับชาติครั้งที่ 65 จังหวัดสุพรรณบุรี
รายการทีวิ
รายการ วันใหม่ ไทยพีบีเอส 108 สุขภาพ : บำรุงสุขภาพด้านข้าวแช่ แก้ร้อน สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ออกอากาศ 18 เมษายน 2560
รายการ ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand : ข้าวเหนียวมะม่วง สถานีโทรทัศน์ MONO ออกอากาศ 10 เมษายน 2559
รายการโฮมรูม : เต้าหู้เจ ไม่จำเจ  สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ออกอากาศ 10 ตุลาคม 2558

 

About the Author

fs_admin