ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์

Assistant Professor Nanoln  Dangsungwal (ลาฝึกอบรมต่างประเทศ)

12941111_10206362494796608_1576839285_o

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยุธยา

แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141

E-mail : Teddybear_karb@hotmail.com

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(คหกรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552

ปริญญาตรี

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(อาหารและโภชนาการ)

   

  มหาวิทยาลัยศเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

(วิทยาเขตโชติเวช)

2549

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  เบเกอรี่  ทักษะการเตรียมอาหาร  วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

 

ประวัติการทำงาน
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  สถาบันสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ (ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ)

 

รางวัล
Gold medal (Asian skill) in international cookery from department of skill development, Indonesia

 

ประกาศนียบัตร
Certificate of Thai Restaurant Operation Course; Kin-Seen Thai Restaurant, Sydney, Australia
Certificate of Leiths Complete Cookery Course; Leiths School of Food and Wine, London, United Kingdom
Certificate of Large Feature Flowers Course; Handi’s cakes, Sydney, Australia.
Certificate of Thai Restaurant Operation Course; Chao- Praya Thai Restaurant, Sydney,  Australia
Certificate of Restaurant Operation Course; Shabu Grill Restaurant, Nevada, United States of America
ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยากรต้นแบบอาหารไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน Certificate in trainer program for Thai cuisine from department of skill development, Ministry of Labour. Thailand
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน Certificate in Thai cooking skill level 1 from department of skill development, Ministry of Labour. Thailand

 

งานวิจัย :
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ.  2558.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสับปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.  รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  ชญาภัทร์  กี่อาริโย  ณนนท์ แดงสังวาลย์ และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2556.  การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ด้วยแป้งมะพร้าวจากส่วนเหลือทิ้งกระบวนการสกัดน้ำมันออก. รายงานการวิจัย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  ปรัชญา แพมงคล  ณนนท์  แดงสังวาลย์ และนฤศร มังกรศิลา.  2556.  การรับรู้ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร. รายงานการวิจัย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลพระนคร.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
   N/A
  ระดับชาติ
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์  ปรัชญา แพมงคล และณนนท์ แดงสังวาลย์.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้.  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7. 323-324.

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.  ม.ป.ป..  ตำรับอาหารครัวโชติเวช : ครัวไทย ครัวโชติเวช.  กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (แต่งร่วม)
  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.  2559.  ตำรับอาหารไทยมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (แต่งร่วม)
  ณนนท์ แดงสังวาลย์.  2558.  การผลิตเค้ก.  กรุงเทพฯ.  โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์
  ณนนท์ แดงสังวาลย์.  2559.  เอกสารประกอบการสอนวิชเบเกอรี่ (Bakery) 07-312-212.  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
เขียนบทความเบเกอรี่ เช่น ขนมหวานนานาชาติ (International Desserts)  ชิฟฟอนเค้ก (Chiffon Cake)  แยมโรล-เค้กโรล  Muffins  ขนมฝรั่งกุฎีจีน  เดนิชเพสตรี (Danish Pastry)  สปองจ์เค้ก (Sponge Cake) Cheesecake & Cheese Dessert เป็นต้น ให้กับนิตยสารแม่บ้าน.  ตั้งแต่ปี 2548  เป็นต้นมา

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
   N/A

 

งานบริการสังคม
วิทยากร
ครูอาสาสมัครโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ให้กับเยาวชนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูหนาว ณ กรุงทิมพู และเมืองมองการ์ ประเทศภูฏาน
วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเบเกอรี สำหรับผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
วิทยากรการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อาจารย์พิเศษ วิชาขนมอบและวิชาขนมไทย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเบเกอรีสไตล์ออร์คิด บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี บริษัท สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
คณะกรรมการตัดสิน
คณะอนุกรรมการเทคนิค ตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 สาขาประกอบอาหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
อนุกรรมการฝึกซ้อมเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับอาเซียน
ผู้เชี่ยวชาญตัดสินการแข่งขัน ประจำสาขาประกอบอาหาร  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ กรุงฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

About the Author

fs_admin