ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แพมงคล

        Assistant Professor Prachya paemongkol

ตำแหน่งปัจจุบัน :  หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141

E-mail : Paemongkol.pr@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

วท.ม(โภชนศาสตร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

ปริญญาตรี

คศ.บ(อาหารและโภชนาการ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 วิทยาเขตโชติเวช

(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

2546

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  โภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร  อาหารภัตตาคารและงานเลี้ยง

 

ประวัติการทำงาน
อาจารย์พิเศษ  โปรแกรมอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2548)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (พ.ศ. 2549)
หัวหน้างานกีฬา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555)
ที่ปรึกษาองค์การสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554)
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน)

 

รางวัล
โล่และเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ระดับดีเด่น  ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกาศนียบัตร
Certified of Intensive English Language 2014 ประเทศนิวซีแลนด์
Certified of leiths complete cookery course 2015 at leiths school of food and wine ประเทศสหราชอาณาจักร
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/ IEC 17024 : 2012
หลักสูตรการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร)
หลักสูตรการผลิตน้ำดื่มผลไม้เพื่อเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 4 (Training Beverage for Commercial)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูยน์ห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

งานวิจัย :
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสับปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  ปรัชญา แพมงคล ณนนท์ แดงสังวาลย์ และนฤศร มังกรศิลา. 2556.   การรับรู้ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร. รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร.
  ปรัชญา แพมงคล และวไลภรณ์ สุทธา. 2554. ภาวะสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  พจนีย์ บุญนา   จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และปรัชญา แพมงคล. 2552. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดชนิดข้นจากเต้าหู้เพื่อสุขภาพ. รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ
ปรัชญา แพมงคล  พิชชากร พิพัฒน์จามีกร และวิธวินท์ สุขดี.   2561.  กัมมี่เจลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่นำเสนอภาคโปรเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (563 – 572)
Kamolbhibhat Chanasith, Prachya Paemongkol and Santidhorn Pooripakdee.  2017.  Product Development of Karanda Fruit (Carissa Carandas Linn.): Sorbets and Yogurt Ice-Cream.  Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(18): 4687-4692.
Kamolbhibhat chanasith, Prachya Paemongkol and Santidhorn Pooripakdee.  2017.  Product Development Karanda Fruit (Carissa carandas Linn.) Sorbets and Yogurt Ice-Cream.  Oral Presentation.  8th international conference on implication of research in Business Economics, Management Social and Humanities (IRBEMSH), 2(5), 112-117.
กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  ปรัชญา แพมงคล และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และ       การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, 228.
ชมภูนุช เผื่อนพิภพ  บุษรา สร้อยระย้า  มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ และปรัชญา แพมงคล.  2555.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภคจากวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 4: 219-228.
ชมภูนุช เผื่อนพิภพ และปรัชญา แพมงคล.  2555.  เครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไรส์  ในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์.
ระดับชาติ
กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  ปรัชญา แพมงคล และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่พาสเจอไรซ์พร้อมดื่มเสริมใยอาหาร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 99-107.
กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธ์  ปรัชญา แพมงคล และณนนท์ แดงสังวาลย์.  2556.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้.  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ครั้งที่ 7. 323-324.
ณิชกานต์ กลับดี  ภัทธิราภรณ์ อารีย์มิตร  ปรัชญา แพมงคล และธนภพ โสตรโยม.  2559.  แนวทางการพัฒนาร้านอาหารด้านอาหารปลอดภัย กรณีศึกษาร้านเสวย สาขาท่ามหาราช.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามPB 116 – PB 124.

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.  ม.ป.ป..   ตำรับอาหารครัวโชติเวช : ครัวไทย ครัวโชติเวช.  กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (แต่งร่วม)
  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. 2559.  ตำรับอาหารไทยมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (แต่งร่วม)
  ปรัชญา แพมงคล.  2550.  เทียนพรรษา หัตถศิลป์แห่งศรัทธา งานล้ำค่าวิจิตรไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด.
  ปรัชญา แพมงคล.  2551.  พานขันหมาก : วิจิตรตระการพาน ดอกไม้มงคลสมรสแบบไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด.
  ปรัชญา แพมงคล.  2553.  งานใบตอง สีสันเอกลักษณ์ไทย.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด.
  ปรัชญา แพมงคล.  2556.  ศาสตร์ และศิลป์ งานแกะสลักผัก ผลไม้กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด.
  ปรัชญา แพมงคล.  2558.  เอกสารประกอบการสอนวิชาโภชนาการมนุษย์ (Human Nutrition) 07-312-101. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  ปรัชญา แพมงคล.  2559.  เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารสำหรับภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน (Food for Restaurant and Quick Service Restaurant) 07-512-301. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  ปรัชญา แพมงคล. 2561. อาหาร เครื่องดื่มในภัตตาคารจีน ญี่ปุ่น และไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
  เขียนบทความศิลปประดิษฐ์   เช่น พาน และมาลัยดอกไม้สดวันแม่   กระทงลอยจากสิ่งวัสดุ     พานไหว้ครู     พานวันพ่อ ให้กับนิตยสารประดิดประดอย ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
  ความท้าทายของงานโภชนาการและการกำหนดอาหารในสังคมผู้สูงอายุ : The Challenge of Nutrition and Dietetics in Aging Society โดยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
  สัมมนาวิชาการ “การควบคุม Listeria spp. ในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
  ฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายกและ ประเทศไต้หวัน
  ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครัวไทยสู่ครัวโลก และศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และราชอาณาจักรเบลเยียม
  ฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล ณ South China University of Technologyสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารอบแช่เยือกแข็ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานบริการสังคม
วิทยากร
วิทยากรฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
วิทยากรจัดอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและการบริการจัดเลี้ยงด้านอาหารโรงแรม ให้นักศึกษาท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
ครูอาสาให้ความรู้แก่เยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า เรื่องอาหารและขนมไทย โดย ทีเอ็มบี ตั้งแต่ 2549 จนถึงปัจจุบัน
วิทยากรโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มน้ำพริกแกงและกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุ  พระนครศรีอุยธยา
วิทยากรโครงการวันสถาปนา มทร.พระนคร ครบรอบ 13 ปี หลักสูตร วุ้นน้ำตาลสดแบบไทย
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน หลักสูตร ส้มโอแผ่นอบกรอบปรุงรส
วิทยากรการทำบลูเบอร์รี่ชีสพาย ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” ณ ตลาดคลองผดุงเกษม กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร งานใบตองและดอกไม้สดในกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์
วิทยากรโครงการถายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรสู่ชุมชน
วิทยากรโครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน
วิทยากรการฝึกอบรมอาหารและเครื่องดื่ม โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียะและการรับรู้ทางศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2556
วิทยากรการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ขนมอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วิทยากรโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีพ กองบัญชาการกองทัพไทย หลักสูตรซูชิ และเกี๊ยวซ่า
วิทยากรโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมวิชาชีพให้กับแม่บ้านของครอบครัวกำลังพล
วิทยากรโครงการอบรมการทำอาหารไทยและการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย สำหรับภริยาทูตและภริยากงสุลต่างประเทศ
วิทยากรภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพชาวชุมชนบนพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หลักสูตรการทำขนมจีบและซาลาเปา
วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร (COOK ACAEMY)
วิทยากรโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 หลักสูตรชูชิสไตส์ไทย และซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง
วิทยากรโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน  ณ หอประชุมโรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยากรโครงการ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ Chocolate cup cake และ Blueberry Cheese pie
วิทยากรโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
วิทยากรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ “เพชรราชมงคลพระนคร” หลักสูตรการรับประทานอาหารตามมารยาทสากล ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการตัดสิน
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความคิดเห็นการตรวจประเมินต่ออายุการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความคิดเห็นการตรวจประเมินต่ออายุการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน ประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64-65 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอ่างทอง
กรรมการตัดสินการประกวดปรุงอาหาร การแข่งขัน “Heinz junior Chef  2011”
กรรมการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประเภทขนม  ปี พ.ศ. 2555 ระดับประเทศ
คณะกรรมการจัดงาน
คณะกรรมการจัดตกแต่งดอกไม้ในหอประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปจจุบัน
คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงรับรองและตกแต่งสถานที่ “การจัดโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2556
คณะกรรมการจัดตกแต่งดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียนและผู้นำทางเศรษฐกิจ งาน World Economic Forum on East Asia 2012
คณะกรรมการจัดสาธิตและรับผิดชอบงานดนตรีไทยพิลาศเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการจัดตกแต่งดอกไม้ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
คณะกรรมการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานฉลอง 101 ปี ละครวังสวนกุหลาบ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
คณะกรรมการจัดตกแต่งดอกไม้สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  ครั้งที่  1
คณะกรรมการจัดดอกไม้ตกแต่งโต๊ะอาหารผู้นำและคู่สมรส งานประชุมสุดยอดผู้นำ (ASEAN SUMMIT)  ใน “งานเลี้ยงรับรองผู้นำและคู่สมรส”

 

About the Author

fs_admin