บุษยมาลี ถนนทิพย์

           Instructor Buthsayamalee  Thanontip

12476380_1138088999559392_1274149850_n

ตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141

E-mail : buth1522@rmutp.ac.th 

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

วท.ม.

(คหกรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554

ปริญญาตรี

คศ.บ

(อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

2549

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  อาหารไทย  ขนมไทย  การแปรรูปอาหาร

 

ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่งานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวชของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2555)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558)

 

รางวัล
 N/A

 

ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูยน์ห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

งานวิจัย :
  บุษยมาลี ถนนทิพย์  ปรัชญา แพมงคล และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2561.  การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ : กลุ่มโหนดทิ้ง อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา. (อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ.  2558.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสับปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.  รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
   N/A
  ระดับชาติ
  บุษยมาลี ถนนทิพย์  เขม อภิภัทรวโรดม และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  น้ำตาลโตนดพร้อมดื่มผสมวุ้นสวรรค์.  การประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560. 1(61) 52-63.
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และบุษยมาลี  ถนนทิพย์.  2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิโดยการใช้กาก  ถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลา.  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5. 94-98 .

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
   N/A

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
  โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ พ.ศ. 2560

 

กรรมการ
วิทยากร
วิทยากรโครงการวันสถาปนา มทร.พระนคร ครบรอบ 13 ปี หลักสูตร วุ้นน้ำตาลสดแบบไทย
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน หลักสูตร ส้มโอแผ่นอบกรอบปรุงรส
วิทยากรโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มน้ำพริกแกงและกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุ  พระนครศรีอุยธยา
วิทยากรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ “เพชรราชมงคลพระนคร” หลักสูตรการรับประทานอาหารตามมารยาทสากล ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน
วิทยากรโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน  ณ หอประชุมโรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

About the Author

fs_admin