ศศิธร ป้อมเชียงพิณ

Instructor Sasithon   Pomchiangpin 

12874441_10209560554319058_1881265154_o

ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานพัฒนาวินัย

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยุธยา

แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141

E-mail : Si.sasiton@gmail.com

ประวัติการศึกษา:

ระดับปริญญา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

บธ.ม.

(บริหารธุรกิจ-ผู้ประกอบการ)

มหาวิทยาลัยศิลปกร 2560
ปริญญาตรี คศ.บ.

(อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

2554

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  การจัดการธุรกิจอาหาร ทักษะการเตรียมอาหาร  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2556  ถึง พ.ศ. 2557)

 

รางวัล
 N/A

 

ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูยน์ห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

งานวิจัย :
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ.  2558.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสับปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.  รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

ชญาภัทร์  กี่อาริโย  ณนนท์ แดงสังวาลย์ และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2556.  การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ด้วยแป้งมะพร้าวจากส่วนเหลือทิ้งกระบวนการสกัดน้ำมันออก. รายงานการวิจัย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  ปรัชญา แพมงคล และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, ุ63-71.
  ระดับชาติ
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  ปรัชญา แพมงคล และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่พาสเจอไรซ์พร้อมดื่มเสริมใยอาหาร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 99-107.

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
   N/A

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
   N/A

 

กรรมการ
วิทยากร
วิทยากรโครงการวันสถาปนา มทร.พระนคร ครบรอบ 13 ปี หลักสูตร วุ้นน้ำตาลสดแบบไทย
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน หลักสูตร ส้มโอแผ่นอบกรอบปรุงรส
วิทยากรโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีพ กองบัญชาการกองทัพไทย หลักสูตรซูชิ และเกี๊ยวซ่า
วิทยากรโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมวิชาชีพให้กับแม่บ้านของครอบครัวกำลังพล
วิทยากรโครงการอบรมการทำอาหารไทยและการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย สำหรับภริยาทูตและภริยากงสุลต่างประเทศ
วิทยากรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ “เพชรราชมงคลพระนคร” หลักสูตรการรับประทานอาหารตามมารยาทสากล ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน
วิทยากรโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน  ณ หอประชุมโรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

About the Author

fs_admin