ศันสนีย์ ทิมทอง

 

Instructor Sansanee Thimthong

received_10206250053274167

 

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์          

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยุธยา

แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141  

E-mail : sansanee.th@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

วท.ม.

(เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2552

ปริญญาตรี

วท.บ.

(สาขาอาหารและโภชนาการธุรกิจอาหาร

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                ราชมงคลธัญบุรี

2548

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  อาหารตะวันออก  อาหารตะวันตก  การแปรรูปอาหาร

 

ประวัติการทำงาน
  อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  โรงเรียนการเรือน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2552)
  อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2549)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2555  ถึงปัจจุบัน)
  อาจารย์สอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2555  ถึงปัจจุบัน)

 

ประกาศนียบัตร
Certified of Cooking & Pasty lessons at Gsatronomicom international Culinary Academy ประเทศฝรั่งศส พ.ศ. 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาหารโตโย (Toyo College of Food Technology) ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2557

 

งานวิจัย :
  อินธีมา หิรัญอัครวงค์   ศันสนีย์ ทิมทอง พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร และชนิดา ประจักษ์จิตร. 2562.   การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเนื้อลูกตาลสุกในผลิตภัณฑ์อาหาร. (อยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอของบประมาณ
  ศํนสนีย์ ทิมทอง จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ชมพูนุช เผื่อนพิภพ และนฤศร มังกรศิลา. 2558. ศึกษาและพัฒนาการทำขนมไทยพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์. รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
  ศันสนีย์ ทิมทอง.  2557.  การพัฒนาตำรับมาตรฐานอาหารตามแนวคิดอาหารเพื่อพลังงานสด.  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5.
  ระดับชาติ
  จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ชมภูนุช เผื่อนพิภพ นิธิยา รัตนาปนนท์ ศันสนีย์ ทิมทอง สุกัญญา จันทกุล และ พุดกรอง พันธ์อุโมงค์.  2560.  กระบวนการผลิตผักแกะสลักบรรจุในภาชนะปิดสนิท.  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. 11 (2): 142-154.
  ศันสนีย์ ทิมทอง  คุณานนต์ จันทร์แจ่งใส และอภิสรา สิ้มถาวรนันท์.  2558.  การใช้ข้าวไรซ์เบอรี่ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในขนมวอฟเฟิล.  โปรเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา : วิทยาศาสตร์การอาหาร การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7.
  ศันสนีย์ ทิมทอง  ฤทัยทิพย์ สุรเสียง และชมพูนุช เผื่อนพิภพ.  2557.  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามแนวคิดอาหารพลังงานสด.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6. 18-21.

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
   N/A

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
  ฝึกอบรมหลักสูตรผู้สอนสู่ระบบการสอนแบบ Creativity based learning เพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทยแห่งเอเชีย พ.ศ. 2558
อบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ (ระยะที่ 3)
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (10-12 มกราคม 2556)
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (20 มีนาคม 2557)
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ สำหรับอาจารย์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (30 เมยายน 2557)
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยด้วย SPSS ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (7-8 พฤษภาคม 2557)
 หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น เรื่องเทคโนโลยีการผลิตอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ณ วิทยาลัยการอาหารโตโย (Toyo College of Food Technology) ประเทศญี่ปุ่น(31 สิงหาคม – 13 กันยายน 2557)
การฝึกอบรมผู้สอนสู่ระบบการสอนแบบ Creativity based learning เพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทยแห่งเอเชีย (3 – 5 มิถุนายน 2558)
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ./ สมศ. จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (11-13 กรกฎาคม 2559)

 

บริการวิชาการ
วิทยากร
วิทยากรหลักสูตรประจำ ตามพระราโชบาย เรื่อง ศาสตร์ในการถนอมอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
วิทยากรหลักสูตรทำขนมเพื่อการค้า โดรงการบ้านข้างวัด โดยโครงการไฟ-ฟ้า TMB
วิทยากรโครงการวันสถาปนา มทร.พระนคร ครบรอบ 13 ปี หลักสูตร แต่งหน้าเค้ก
วิทยากรการทำบลูเบอร์รี่ชีสพาย ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” ณ ตลาดคลองผดุงเกษม กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยวิทยากรอบรมหลักสูตรการแกะสลัก ข้าวเหนียวมูล และผัดไทย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรด้านความปลอดภัยอาหารแห่งยูนาน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ปนะเทศสาธารรัฐประชาชนจีน
ผู้ช่วยวิทยากรชุมนุมคลินิคทักษะวิชาชีพ
คณะกรรมการตัดสิน
ผู้เชี่ยวชาญจัดทำหลักสูตรมาตรฐานอาหารไทย “รสไทย” ให้กับสถาบันอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้อาหารไทย

 

About the Author

fs_admin