ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม

Instructor Khame  Aphiphattharawarodom 

12596164_1093460580706529_354156323_n

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์          

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยุธยา

แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141

E-mail : khame.a@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

ศ.ม.

(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2550

ปริญญาตรี

บธ.บ.

(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)  

2545

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  การประกอบธุรกิจ  เศษรฐศาสตร์  การบัญชี

 

ประวัติการทำงาน
  อาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (พ.ศ. 2553-2557)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) (พ.ศ. 2550-2552)
  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  สถาบันสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ (ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ) (พ.ศ. 2546-2549)

 

รางวัล
 N/A

 

ประกาศนียบัตร
 N/A

 

งานวิจัย :
  เขม อภิภัทรวโรดม และนฤศร มังกรศิลา.  2562.  ส่วนประสบทางการตลาดบริการที่ใช้วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน. (อยู่ระหว่างดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ.  2558.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสับปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.  รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
  N/A
  ระดับชาติ
  บุษยมาลี ถนนทิพย์  เขม อภิภัทรวโรดม และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2560.  น้ำตาลโตนดพร้อมดื่มผสมวุ้นสวรรค์.  การประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560. 1(61) 52-63.

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
  เขม อภิภัทรวโรดม.  2560.   เอกสารประกอบการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์. สาขาวิชาอุตสหากรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เขม อภิภัทรวโรดม.  2560.   เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ:  สำนักพิมพ์โอเดียน  สโตร์.

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
  ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน (SAR) พ.ศ. 2559

 

กรรมการ
คณะกรรมการ
แสดงดนตรีและจัดสาธิตงานคหกรรมศาสตร์ในการประชุม 53rd SEACEN Governor’s Conference 2018

 

 

About the Author

fs_admin