กัญญานัส แก้วรักษา

          Instructor Kanyanas Kaewraksa   

กัญญานัส  แก้วรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

โทร 0 2665 3888  ต่อ 5141

E-mail : Chocolateship04@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(อาหารและโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(โชติเวช) 2551

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  การผสมเครื่องดื่ม, อาหารไทย

 

ประวัติการทำงาน
 
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปัจจุบัน)
อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (พ.ศ.2556 – 2561 )

เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (พ.ศ. 2555 – 2556)
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (พ.ศ. 2551 – 2555)

 

รางวัล
 N/A

 

ประกาศนียบัตร
 N/A

 

งานวิจัย :
 
 

 

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
   N/A
  ระดับชาติ
 
กัญญานัส  แก้วรักษา. 2558. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับธุรกิจสปาและนวดแผนไทย นำเสนอภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร.
กัญญานัส  แก้วรักษา. 2557. ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริงของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ” เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
   N/A

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
  ฝึกอบรม หลักสูตรเบเกอรี่ การทำทาร์ตไข่โปรเกตุ ณ Easy Bake Me ณ ร้านกิตติวัฒนา

 

กรรมการ
วิทยากร
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง โครงการ You Can do วิชาชีพเสริม เพิ่มเติมรายได้
คณะกรรมการ
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานต้อนรับและรับรองผู้ที่เข้าร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว – United as One” ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

 

 

 

About the Author

fs_admin