Hall of Fame

รางวัลเกียรติยศ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

 

ประจำปี 2559

อาจารย์ประจำ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ

ผู้ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 9

 

ประจำปี 2558 

อาจารย์ประจำ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ

ผู้มีผลงานการเผยแพร่งานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

2.  นายนฤศร  มังกรศิลา

ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้านสื่อการสอนดีเด่น ประจำปี  ๒๕๕๘

 

ประจำปี 2557 

อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ

นายปรัชญา  แพมงคล

นายกมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์

นักศึกษา

นายธนารักษ์  คำโท

 

 

 

 

About the Author

fs_admin