อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์

          Instructor Intermarry Hiaeakwonk     

ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

399 ถ.สามเสน แขวงวชระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2665 3888  ต่อ 5141

E-mail : Inteema9980@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

 

คศ.ม

(คหกรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

2559

ปริญญาตรี คศ.บ

(อาหารและโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

2546

 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
  เบเกอรี่  การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ประวัติการทำงาน
  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2548  ถึง พ.ศ. 2559)

 

รางวัล
 N/A

 

ประกาศนียบัตร
 N/A

 

งานวิจัย :
  อินธีมา หิรัญอัครวงค์   ศันสนีย์ ทิมทอง พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร และชนิดา ประจักษ์จิตร. 2562.   การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเนื้อลูกตาลสุกในผลิตภัณฑ์อาหาร. (อยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอของบประมาณ)
  พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร  อินธีมา หิรัญอัครวงค์ เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน และชนิดา ประจักษ์จิตร. 2561. แนวทางการจัดอบรมอาชีพด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านหัวยทรายเหนือ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
  จุฑามาศ พีรพัชระ อภิญญา มานะโรจน์ สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง และอินธีมา หิรัญอัครวงค์. 2559.   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือเพื่อการถ่ายทอดและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์. รายงานการวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

 

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  ระดับนานาชาติ
   N/A
  ระดับชาติ
   N/A

 

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ
   N/A

 

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
  ฝึกอบรม หลักสูตรเบเกอรี่ การทำทาร์ตไข่โปรเกตุ ณ Easy Bake Me ณ ร้านกิตติวัฒนา

 

กรรมการ
วิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากรอบรมหลักสูตรการแกะสลัก ข้าวเหนียวมูล และผัดไทย ให้กับนักศึกษาหลักสูตรด้านความปลอดภัยอาหารแห่งยูนาน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ปนะเทศสาธารรัฐประชาชนจีน
วิทยากรหลักสูตรทำขนมเพื่อการค้า โดรงการบ้านข้างวัด โดยโครงการไฟ-ฟ้า TMB
วิทยากรโครงการวันสถาปนา มทร.พระนคร ครบรอบ 13 ปี หลักสูตร แต่งหน้าเค้ก
วิทยากรหลักสูตรประจำ ตามพระราโชบาย เรื่อง ศาสตร์ในการถนอมอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญจัดทำหลักสูตรมาตรฐานอาหารไทย “รสไทย” ให้กับสถาบันอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้อาหารไทย

 

 

 

About the Author

fs_admin