นฤศร มังกรศิลา

            Instructor Narusorn Mangkornsila

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

ตำแหน่งงานบริหาร :  หัวหน้างานการจัดการความรู้

หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยุธยา

แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 0 2665 3888 ต่อ 5141   

E-mail : Narusorn.m@rmutp.ac.th

ประวัติการศึกษา :

ระดับปริญญา

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่จบการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาโท

บธ.ม

(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสยาม

2550

ปริญญาตรี

วท.บ

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

2543

ทักษะความเชี่ยวชาญ : 

 1. การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชอิเล็กทรอนิกส์
 2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์
 3. ผู้เขียนและเรียบเรียงบทความ KM HEC รายเดือน ตั้งแต่ปี 2556-2559
 4. ผู้ดูแลและผู้ได้รับเกียรติบัตรเว็บไซต์การจัดการความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปี 2556-2559
 5. ผู้จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ประวัติการทำงาน : 

 1. โปรแกรมเมอร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (พ.ศ. 2543-2544)
 2. โปรแกรมเมอร์ บริษัท กิ้มหยูเส็ง จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2544-2546)
 3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน)
 4. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 5. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ประจำปีการศึกษา 2560 ในพุธวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 6. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 7. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 8. อาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
 9. หัวหน้างานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2560)
 10. อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)

รางวัล :

 1. ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้านสื่อการสอนดีเด่น (e-learning) ประจำปีการศึกษา 2558 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. ผู้รับเกียรติบัตร รางวัลบทความดีเด่น รางวัลชมเชย ประเภทบรรยาย กลุ่มอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ชื่อผลงาน : การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management to be Innovative University) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

ประกาศนียบัตร :

 1. ประกาศนียบัตร การจัดการความรู้ระดับดี ปี 2556-2559
 2. ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 (สกอ.)
 3. ประกาศอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน Creativity Based Learning
 4. เกียรติบัตร RMUT KM +2 ครั้งที่ 10 – CoP5 RMUTO Present
 5. เกียรติบัตร RMUT KM +2 ครั้งที่ 10 – CoP5 RMUTO Poster
 6. เกียรติบัตร RMUT KM +2 ครั้งที่ 11 – CoP5 RMUTI
 7. ผู้รับเกียรติบัตร รางวัลบทความดีเด่น รางวัลชมเชย ประเภทบรรยาย กลุ่มอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ชื่อผลงาน : การสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management to be Innovative University) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
 8. ผู้รับเกียรติบัตร RMUT KM +2 ครั้งที่ 12 – CoP5 RMUTT
 9. ประกาศนียบัตร CompTIA Fundamentals Certified

วิทยากร :

 1. ผู้จัดรายการวิทยุ KM Weekly ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-14.30 น. 

ผลงานวิจัย :

 1. ปรัชญา แพมงคล  ณนนท์ แดงสังวาลย์ และนฤศร มังกรศิลา.  2556.  การรับรู้ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร.  รายงานการวิจัย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
 2. ศันสนีย์ ทิมทอง  จอมขวัญ สุวรรณรักษ์  ชมพูนุช เผื่อนพิภพ และนฤศร มังกรศิลา.  2557.  โครงการวิจัย : ศึกษาและพัฒนาการทำขนมไทยพื้นบ้าน  จ.สุพรรณบุรี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่พาณิชย์.
 3. ปรัชญา แพมงคล  ณนนท์ แดงสังวาลย์  กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์  นฤศร มังกรศิลา  เขม อภิภัทรวโรดม และศศิธร ป้อมเชียงพิณ.  2558.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสัปปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ. รายงานการวิจัย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
 4. นฤศร  มังกรศิลา.  2559.  การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในระบบ e-learning ของนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2รายงานการวิจัย  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
 5. นฤศร  มังกรศิลา และเขม อภิภัทรวโรดม.  2561.  ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจอาหาร กรณีศึกษา : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. (อยู่ระหว่างดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
 6. เขม อภิภัทรวโรดม และนฤศร  มังกรศิลา.  2562.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ใช้วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจร้านอาหารประเภทผับ &  เรสโตรอง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน. (อยู่ระหว่างดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลงานวิจัย/ประชุมวิชาการ :

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. N/A

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. ผู้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (โปสเตอร์) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
 2. ผู้นำเสวนาชุมชนแนวปฏิบัติและเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. (ศธ ๐๕๘๑.๒๕/๓๕๓ (หนังสือจาก ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร))

ตำรา/ เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ หนังสือ

 1. นฤศร มังกรศิลา.  2560.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร.  กรุงเทพฯ:  โอเดียน สโตร์.
 2. นฤศร มังกรศิลา.  2560.  เอกสารประกอบการสอน : ระบบสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร.  สาขาวิชาอุตสหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ :

 1. นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2561.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), มกราคม – มิถุนายน 2561, หน้า 65-81.
 2. นฤศร มังกรศิลา .  2562.  ปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจอาหารในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี. วารสารจันทรเกษมสาร, 25(2), กรกฎาคม – ธันวาคม 2562, หน้า 95-110. (ใบตอบรับตีพิมพ์)
 3. นฤศร มังกรศิลา และนุจรี  บุรีรัตน์.  2562.  สื่อสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร. วารสาร… . (อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร)

การอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน

 1. อบรมและศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ERP (SAP) ระหว่างวันที่ 13-16 มิ.ย. 2560 ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “นิด้า ๕ ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” “NIDA’s Legacy : A 5-Decade Focus on Sustainable Development” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 3. การประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ในวันพุธที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้อง 5302-4 อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 4. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management thought the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา (ศธ 0586.1000/3157 (หนังสือจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)) (หนังสือเชิญ ศจร.)
 5. การประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 “พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” Development Administration towards Sustainable Development” วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561 เวลา 9.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ศธ 0526.06/ว.28 (หนังสือจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์))
 6. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง  2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 “Disruptive Innovation in Education” ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 7. การประชุมนานาชาติ เรื่อง “Academia Responsibility for Sustainable Society – Lessons Learned from Social Business” เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
 8. การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถานปนา NIDA ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

About the Author

fs_admin