Alumni

ทำเนียบศิษย์เก่า สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
  1. รุ่นปี 2550
  2. รุ่นปี 2551
  3. รุ่นปี 2552
  4. รุ่นปี 2553 (ปริญญาตรี 4 ปี) (เทียบโอน)
  5. รุ่นปี 2554 (เทียบโอน-ยังไม่มีข้อมูล)
  6. รุ่นปี 2555 (ห้อง 1) (ห้อง 2) (เทียบโอน)
  7. รุ่นปี 2556 (ห้อง 1) (ห้อง 2) (เทียบโอน)
  8. รุ่นที่ 2557
ปีการศึกษา 2556 (ปริญญาตรี 4 ปี - ห้อง 1) ปริญญาตรี 4 ปี - ห้อง 2) (เทียบโอน)

About the Author

fs_admin