Alumni FSI Year 2550


Alumni FSI Year 2550

12498745_1138088859559406_676561746_n

อาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.นางสาวชลธิชา  อ้วนละมัย

2.นางสาวเปมิกา  นคร

3.นางสาวเพลินพิศ  จิตร์ภักดี

4.นางสาวการะเกด  สุนันทเกษม

5.นางสาวสุนิตรา  กลันทกพันธ์

6.นางสาวญาณกร  ทิพย์วิริยะรัตน์

7.นางสาวศศิธร  ป้อมเชียงพิณ

8.นางสาวจุฑาภรณ์   ชอบใจ

9.นางสาวขวัญตา  สุขเกษมรัตน์

10.นางสาวนันทิชา แสงด่วน

11.นางสาวพรชาวดี  แสดงเพ็ชร์

12.นางสาวจุลาลัย  ครุฑแก้ว

13.นางสาววิภาวดี   กลิ่นมะลิ

14.นางสาวจุติพร  เกิดบ้านบ่อ

15.นางสาวทิตยาภรณ์  ศุทธาวรเศรษฐ์

16.นางสาวอัญชรัตน์   ชมภูนาค

17.นางสาวชนิกา  บุญก่อเกื้อ

18.นางสาวพัชราวรรณ  รอดแก้ว

19.นายธีรยุทธ  อังคะจันทร์

20.นายวิรุฬ  เหลืองโรจนกุล

21.นางสาวกรทิพย์  พุ่มพฤกษ์

22.นาpทาธฤษ  แก้วพิชัย

23.นายทศพร  ธีระวุฒิ

24.นางสาวสุวิภา  วิเศษสุวรรณ์

25.นางสาวจิตรานุช  จำนงค์จิตร

26.นางสาวศิริพร  มีลา

27.นางสาวอัมพิกา  แสวงหา

28.นายปรเมศ   วงษ์ศรี

29.นางสาวศุภลักษณ์  ปั้นทอง

30.นางสาวชลดา  ช่างทำ

31.นางสาวเพ็ญพักตร์  ปิ่นวาลี

32.นายกฤษณรักษ์   เกศเกื้อวิระยะนนท์

33.นายบรรหาร  เดิมภาระ

About the Author

fs_admin