Alumni FSI Year 2553 (เทียบโอน)

Alumni FSI Year 2553 (เทียบโอน)

ผศ.จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.นางสาวฐาณิตา  กาลพัฒน์ (นิ่ม)

2.นางสาวสุชัญญา  พับแผ่นทอง (ปัด)

3.นางสาวฐานมาศ  แสงอรุณธาราวัฒนา (แอร์)

4.นายธนพล  สงวนแสง (ปาร์ค)

5.นางสาวณัฐณิชา  คำสวัสดิ์ (นัท)

6.นายอุเทน  อินโท (มาร์ค)

7.นายอภิชาต  คำกิ่ง (โอโกะ)

8.นายธนฉัตร  พรวิศวารักษกูล (ก๊อต)

9.นางสาวอารี  แซ่ย่าง (บี)

10.นางสาวอังคณา  จรัลพรเลิศสิน (จูน)

11.นางสาวประทุม  พรมสีดา (นิล)

12.นางสาวสุธิษา  รายเรียงศรีอรัญ (กิ๊ก)

13.นายเอกพจน์  ลูกโม (ซี)

14.นางสาวอำพร  คำเมือง (แต้ว)

15.นางสาววรยา  แสงจันทร์ (แนน)

16.นางสาวจันจิรา  เจริญวัย (แอน)

17.นายสงกรานต์  เมฆแย้ม (เบส)

18.นางสาวอภิญญา  ม่วงสุราษฎร์ (หนิง)

About the Author

fs_admin