Alumni FSI Year 2556 Room 1

Alumni FSI Year 2556 Room 1

12874441_10209560554319058_1881265154_o

อาจารย์ศศิธร  ป้อมเชียงพิณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.นางสาวศุภาพิชญ์  สุขใย

2.นางสาวพัฒน์นรี  สถิตวรรณรัตน์

3.นางสาวจันทรรัตน์  จ้อยกลัด

4.นายอุทัช ธนพิบูลผล

5.นางสาววิภาวันธุ์ ฟักเทพ

6.นายกฤตพร สิทธิสาตร์

7.นายธนพงศ์ อุ่นศิริ

8.นางสาวสวรส วรนิตยสุนทร

9.นายภาณุพงศ์ เลียวหลักแหลม

10.นางสาวพรรณทิพย์ ยอดจันทร์

11.นางสาวยลรดี เริงรักษ์

12.นางสาวณิชกานต์ น้อยประสาน

13.นางสาวพลอยไพลิน พานิชดี

14.นางสาวณัชกานต์ ด่านเจริญ

15.นายฉัตรชัย น้ำจันทร์

16.นายธิติวัฒน์ นิพิฐธนศาสตร์

17.นายสราวุธ ชัยวัธนวิบูล

18.นางสาวเปรมจิตร แสงปาก

19.นายวรรณอนันท์ ใจฟู

20.นายจรณชัย ไกรพงษ์

21.นางสาวพรทิชาร์ เรืองจุ้ย

22.นายอัครชัย หนึ่งใจ

23.นางสาวอนุสรา วงษ์จันทา

24.นายพลากร พันธ์ประมูล

25.นายเพรียว ธรรมาจารุศิล

26.นายนภัส ใจรังษี

27.นางสาวเนตรนภา มงคลประสิทธิ์

28.นางสาวปาณิสรา คล้ายมาก

29.นางสาวพิชากร เลิศโภคิน

30.นางสาวนิษาชล พุทธสุวรรณ์

31.นายนิพนธ์ ผดุงสุข

32.นายเจษฏา หยัดสูงเนิน

33.นางสาวอรุณโรจน์ สมบัติงามวิไล

34.นางสาวจิราพร ฟักสนิท

35.นางสาวลีนา สุขดี

36.นางสาวสุกัญญา ทองมี

37.นายอธิป คลังพหล

38.นางสาวเบญจวรรณ โภคะทวี

39.นายธนนนท์ พรหมสุวรรณ

40.นางสาวรัตติกานต์ เกตุกล้า

41.นางสาวปรารถนา เสนสมบูรณ์

42.นางสาววรพร ทองเทพ

43.นางสาวนันทวัน บุญทน

About the Author

fs_admin