ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหยุดการเรียนการสอน กำหนดวันสอนชดเชย และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหยุดการเรียนการสอน กำหนดวันสอนชดเชย และกิจกรรมต่าง ๆ

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25561218__63ae4b62-900e-4f21-aa56-a23779c472fb_.pdf

 

About fs_admin

fs_admin