สกอ. จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนขึ้นในปีงบประมาณ 2557

สกอ. ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาคนี้

โดยมีรายละเอียด ตามลิงค์ด่างล่างนี้
https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25570123__817ec994-76db-4088-bfb6-fba02ae6f6a4_.pdf

https://www.facebook.com/thaiaseanstudentexchange

 

 

About fs_admin

fs_admin