ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานสหกิจศึกษา เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการ The 1st Internship and Pre Co-op’s Day

ข่าวประชาสัมพันธ์

จาก

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการ The 1st Internship and Pre Co-op's Day 

ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา เวลา 9.00-12.00 น. 

About fs_admin

fs_admin