ขอเชิญ นักศึกษาในสาขาวิชา ออ. เข้าร่วมประกวดภาพวาด ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญ นักศึกษาในสาขาวิชา ออ. เข้าร่วมประกวดภาพวาด ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานประเภทจิตรกรรม สีอะคริลิค หรือ สีน้ำมัน บนผ้าใบ ขนาด ๗๒ x ๑๒๐ เซนติเมตร

ส่งผลงานด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษาภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ที่กองกลาง ชั้น ๖ สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องส่งผลงานถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน วันที่ ๓๑ พฤกษาคม ๒๕๕๗

 

สามารถดาวโหลดใบสมัคร และรายะละเอียดโครงการฯ ได้ที่ ใบสมัครเข้าร่วมประกวด และ รายละเอียดโครงการ

 

About fs_admin

fs_admin