ขอเเสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เนื่องในโอกาสได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเเสดงความยินดีแด่

10391397_635833949825976_4176123465806222608_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

About fs_admin

fs_admin