สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นายอุทัช ธนพิบูลผล นายจรณชัย ไกรพงษ์ และนายฉัตรชัย น้ำจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา ในการประกวดแข่งขันปรุงอาหาร : อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โดยมี อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

About fs_admin

fs_admin