พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลชนะเลิศการประกวดสำรับอาหารไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ แก่นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

* นายจรณชัย ไกรพงษ์, นายธิติวัตน์ นิพิฐธนศาสตร์, นายวรรณอนันท์ ใจฟู, นางสาวพรรณทิพย์ ยอดจันทร์

About fs_admin

fs_admin