นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกอบอาหาร จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ระดับภาค)

1

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

About fs_admin

fs_admin