หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

::: Hot Issue ::: อาจารย์ปรัชญา แพมงคล หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร Tweet Pin It

::: Hot Issue :::

อาจารย์ปรัชญา แพมงคล

หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ได้รับเชิญเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

13692448_1225582234149256_8909665467003948525_n

About fs_admin

fs_admin