ภาพบรรยากาศ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร

ภาพบรรยากาศ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร แขนงวิชา การผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่มา : Studio Media สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ที่มา ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร Tweet Pin It

ภาพบรรยากาศ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการอาหาร
แขนงวิชา การผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ที่มา : Studio Media สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

ที่มา ภาพ : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

About fs_admin

fs_admin