วีดิทัศน์แนะนำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านคหกรรมศาสตร์ที่สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่า 80 ปี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) Bachelor of Home Economics สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น (Fashion Apparel Design) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (Foods and Nutrition) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (Food Service Industry) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (Home Economics Business Administration) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) Bachelor of Science สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) ระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) Master of Home Economics Program สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ Home Economics กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion Clothing and Textiles Design) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ (Foods and Nutrition) กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร (Foods Business ) กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (Home Economics Business Administration) Tweet Pin It


 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านคหกรรมศาสตร์ที่สืบทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมายาวนานกว่า 80 ปี

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประกอบด้วย 3 หลักสูตร
ได้แก่
 ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) Bachelor of Home Economics
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น
(Fashion Apparel Design)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(Foods and Nutrition)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
(Food Service Industry)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
(Home Economics Business Administration)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) Bachelor of Science
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(Food Science and Technology)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) Master of Home Economics Program
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ Home Economics
กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
(Fashion Clothing and Textiles Design)
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
(Foods and Nutrition)
กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร
(Foods Business )
กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
(Home Economics Business Administration)

About fs_admin

fs_admin