วิดีทัศน์ : แนะนำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดทำวิดีทัศน์แนะนำ เพื่อนำเสนอให้เด็กไทยที่มีความมุ่งมั่นทำตามฝัน และสนใจสายอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ให้ได้ไปยืนในจุดที่ตนเองฝันไว้ ด้วยการได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงกับแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสนับสนุนเส้นทางฝัน #FoodServ #Chotivet Tweet Pin It

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดทำวิดีทัศน์แนะนำ เพื่อนำเสนอให้เด็กไทยที่มีความมุ่งมั่นทำตามฝัน และสนใจสายอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ให้ได้ไปยืนในจุดที่ตนเองฝันไว้ ด้วยการได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงกับแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสนับสนุนเส้นทางฝัน
#FoodServ #Chotivet

About fs_admin

fs_admin