แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม

ที่มา : สาขาการท่องเที่ยว มทร.พระนคร  นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกทักษะมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ทักษะความรู้พื้นฐานด้านอาหารกับการบริการนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ และการเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรัชญา แพมงคล หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น และร่วมเรียนรู้ศิลปะการพับผ้าเช็ดปากแบบต่างๆ บรรยายโดย อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Tweet Pin It

ที่มา : สาขาการท่องเที่ยว มทร.พระนคร 

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกทักษะมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ทักษะความรู้พื้นฐานด้านอาหารกับการบริการนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ และการเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติต่างๆ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรัชญา แพมงคล หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น และร่วมเรียนรู้ศิลปะการพับผ้าเช็ดปากแบบต่างๆ บรรยายโดย อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

About fs_admin

fs_admin