Chotiwet Open House 2018 “Spark Idea”

คหกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน จัดงาน Chotiwet Open House 2018 “Spark Idea”ต้อนรับน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ครูแนะแนว และน้องๆนักเรียน ในงาน Chotiwet Open House 2018 “Spark Idea” เพื่อเผยแพร่และแนะนำการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เดินแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคหกรรมศาสตร์ (Work shop) ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   Tweet Pin It

คหกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน จัดงาน Chotiwet Open House 2018 “Spark Idea”ต้อนรับน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ครูแนะแนว และน้องๆนักเรียน ในงาน Chotiwet Open House 2018 “Spark Idea” เพื่อเผยแพร่และแนะนำการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เดินแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคหกรรมศาสตร์ (Work shop) ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

About fs_admin

fs_admin