การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร วันนี้รายวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับเกียรติจากหัวหน้างาน KM คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ. นฤศร มังกรศิลา ช่วยถ่ายทอดเทคนิคการใช้แหล่งสารสนเทศ( ชนิดไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อแนวทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จะสามารถนำไปพัฒนาร้านที่ตนเองทำความร่วมมือไว้ ได้ นอกจากนี้แล้วในฐานะอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาขอขอบพระคุณสำนักวิทยบริการที่อนุเคราะห์ห้องอบรมคอมพิวเตอร์จำนวน80ที่นั่ง ให้ในการฝึกอบรมในวันนี้เป็นอย่างสูง #RMUTP #makes your dream ที่มา : Jigme Noln Dorji Tweet Pin It

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร

วันนี้รายวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับเกียรติจากหัวหน้างาน KM คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ. นฤศร มังกรศิลา ช่วยถ่ายทอดเทคนิคการใช้แหล่งสารสนเทศ( ชนิดไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อแนวทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้จะสามารถนำไปพัฒนาร้านที่ตนเองทำความร่วมมือไว้ ได้
นอกจากนี้แล้วในฐานะอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาขอขอบพระคุณสำนักวิทยบริการที่อนุเคราะห์ห้องอบรมคอมพิวเตอร์จำนวน80ที่นั่ง ให้ในการฝึกอบรมในวันนี้เป็นอย่างสูง
#RMUTP #makes your dream

ที่มา : Jigme Noln Dorji

About fs_admin

fs_admin