กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการ

วันพฤหัสดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555
**ลงทะเบียน เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป
>> บัณฑิต ฝึกซ้ิอมย่อยของคณะ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เวลา 07.00 -12.00 น
>>บัณฑิต ฝึกซ้ิอมย่อย มทร.พระนคร
ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555
>> บัณฑิต ฝึกซ้ิอมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
**เวลา 06.00 น. รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

About fs_admin

fs_admin