โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ปี 2556

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

About fs_admin

fs_admin