ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ที่ได้รับเกียรติบัตร

ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับเกียรติบัตร

– “ข้าราชการผู้มีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน ประพฤติตนตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่”
– “ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักเรียน อยู่ในในระดับดีเด่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร”

รายละเอียดเพิ่มเติม

About fs_admin

fs_admin