โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 1-4

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 1-4
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

โดย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 3 (ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2556)

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม –>> โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ระยะที่ 1-4

About fs_admin

fs_admin