บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด Health & Cuisine Chef Talent 2013

25357_20130117111518_c
บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด Health & Cuisine Chef Talent 2013 โดยนิตยสาร Health & Cuisine

ตามเอกสารแนบ
https://edoc.rmutp.ac.th/upload_file/25560501__ab7986b7-308a-41b1-be10-084461685435_.pdf

About fs_admin

fs_admin