ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา 56-ปออ.2 ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สามทศวรรษ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา 56-ปออ.2 ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สามทศวรรษ

ดังมีรายชื่อดังแนบ

http://www.fs.hec.rmutp.ac.th/fs_hec_uploads/2013/09/นศ-ออ.-รับทุนพระเทพ-สามสิบทศวรรษ-1-2556.pdf

About fs_admin

fs_admin