คณาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ร่วมประชุมสาขาเพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางของหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 1 มี.ค. 2559 Archive