ภาพบรรยากาศ : การประชุมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560

ภาพบรรยากาศ :

การประชุมโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560  เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา

About fs_admin

fs_admin