สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ออกแบบความทันสมัยสู่กลไกความสำเร็จ”

:: ประกาศ ::
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ออกแบบความทันสมัยสู่กลไกความสำเร็จ”
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดโดย นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 4

About fs_admin

fs_admin