โครงการ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากนำ้ตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ : สวนตาลลุงถนอม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ขอบคุณนักวิจัย ทุกท่าน เสร้จสิ้นสำหรับ โครงการ ประจำปีงบประมาณ2561  โครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากนำ้ตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ : สวนตาลลุงถนอม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่มา : Budsayamalee Tanonthip Tweet Pin It

ขอบคุณนักวิจัย ทุกท่าน เสร้จสิ้นสำหรับ โครงการ ประจำปีงบประมาณ2561 
โครงการ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากนำ้ตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ : สวนตาลลุงถนอม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่มา : Budsayamalee Tanonthip

About fs_admin

fs_admin