Open Houser Chotivet 2019 – “ยืนยิ้มหน้ามอ”

 

คหกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน จัดงาน Chotivet Open House 2019 “ยืนยิ้มหน้า มอ” ต้อนรับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาและครูแนะแนว
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับครูแนะแนว และน้องๆนักเรียน ในงาน Chotivet Open House 2019 “ยืนยิ้มหน้า มอ” เพื่อเผยแพร่ และแนะนำการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นิทรรศการแสดงผลงานสาขาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคหกรรมศาสตร์ (Work shop) ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

About fs_admin

fs_admin